Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia a pojmy

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre doručovanie knižných publikácií (ďalej len „VOP“) spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Oddelenie inej formy predaja (ďalej len „O.I.F.P.“) upravujú právny vzťah medzi objednávateľom  a poskytovateľom doručovania knižných publikácií.

1.2. Poskytovateľ  doručovania  knižných publikácií – spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava.

1.3. Vydavateľ – inštitúcia zabezpečujúca vydávanie  knižnej publikácie.

1.4. Knižná publikácia – kniha alebo iná tlačovina v ponuke spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. (www.bookoffka.sk)  

1.6. Objednávateľ - súkromná osoba (nepodnikateľ), fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá si prostredníctvom spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., objedná/zakúpi a predplatí periodickú tlač a jej doručovanie alebo objedná knižnú publikáciu.

1.7. Doručovateľ – zamestnanec spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., poverený doručovaním knižných publikácií

1.8. Doručovateľská sieť – databáza adries, kde spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. zabezpečuje doručovanie periodickej tlače a knižných publikácií.

1.9. Miesto dodania knižnej publikácie – adresa uvedená objednávateľom. Knižné publikácie sa doručujú Slovenskou poštou formou listu/balíka, prípadne kuriérom za príplatok, alebo službou DEPO

 2. Vznik a začiatok služby

 2.1. Službu doručovania knižných publikácií sa zaväzuje spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. začať poskytovať Objednávateľovi prostredníctvom svojich doručovateľov alebo tretích osôb, odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrady za objednané knižné publikácie.

2.2. Pre prijatie záväznej objednávky objednávateľ musí uviesť:

2.2.1 Súkromná osoba (nepodnikateľ) – meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, názov  knižnej publikácie, formU úhrady.

2.2.2 Právnická a fyzická osoba (podnikateľ) – obchodné meno, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje organizácie, telefonický prípadne e-mailový kontakt, názov knižnej publikácie, formu úhrady.

2.3 Knižnú publikáciu si možno objednať:

2.3.1. elektronickou formou na adresu objednavky@bookoffka.sk 

2.4.2  online na stránke www.bookoffka.sk  

2.4.3. telefonicky – 0800 188 826, 02/4989 3568, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564.

2.5. Právny vzťah medzi spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. a objednávateľom vzniká dňom doručenia potvrdenia o prijatí záväznej objednávky.

V prípade nejasností pri spracovaní objednávky, kontaktuje spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Objednávateľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

3 . Platobné podmienky

3.1. Knižné publikácie je možné uhradiť spôsobom:

3.1.1 Online platbou na webstránke spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.  – (na stránke www.bookoffka.sk vyberie knižnú publikáciu a po jej uložení do „nákupného košíka“ zvolí možnosť „Platba 24 Pay" zvolí typ karty alebo „Internet banking“ a zvolí banku. Následne bude objednávateľ presmerovaný na príslušný platobný portál, kde sa riadi pokynmi k úhrade. Po potvrdení platby, bude predplatiteľ bankou informovaný o úspešnom zrealizovaní platby).

3.1.2. Dobierkou, t.j. platbou doručovateľovi (pošta, poštový pracovník, alebo kurérovi pri doručení knižných publikácií) v hotovosti, alebo prípadne cez platobný terminál, ak ním disponuje niektorí z uvedených doručovateľov.

4. Dodacie lehoty

4.1. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje doručovať periodickú tlač a knižné publikácie na adresy podľa objednávky vo vopred určenej dodacej lehote (vo vlastnej doručovateľskej sieti alebo prostredníctvom tretích osôb).

4.2. Knižné publikácie – najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady.

4.3. V prípade, že spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nie je schopná zabezpečiť doručenie knižnej publikácie vo vlastnej doručovateľskej sieti, zabezpečí jeho doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne iným operátorom, kuriérom.

 

5. Poštovné

5.1.    K uvedeným cenám knižných publikácií sa pripočítava poštovné a balné podľa spôsobu dodania:

5.1.1. Slovenskou poštou (osobný odber na pobočke Slovenskej pošty):  2,99€

5.1.2. Kuriérom  osobne doručí s možnosťou úhrady priamo kuriérovi):   2,99€

6. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

6.1.  Predplatiteľ môže reklamovať služby, alebo tovar na tel. č. 0800 188 826, 02/4989 3568, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564 alebo na e-mailovej adrese: reklamacie@bookoffka.sk 

6.1.4. nedoručenie knižných publikáciído 5 dní odo dňa uplynutia dodacej lehoty v zmysle bodu 4.2 týchto VOP.

6.1.5. správnosť a kvalitu platobných služieb v zmysle bodu 3.1.3. týchto VOP – bez zbytočného odkladu po tom, ako sa Objednávateľ dozvedel alebo preukázateľne mohol dozvedieť o nesprávnosti poskytnutej platobnej služby.

6.2. V prípade nedodržania uvedených reklamačných lehôt, bude spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. považovať reklamáciu Objednávateľa za neopodstatnenú.

6.3. Doručovateľ nebude akceptovať reklamáciu od objednávateľa  knižnej publikácie, ktorý nesplní podmienky stanovené v bode 7.1. a 7.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6.4. Po preverení a zistení, že reklamácia je opodstatnená, spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje zabezpečiť nápravu a to objednaním novej knižnej publikácie a jeho následné dodatočné doručenie objednávateľovi. Oprávnené reklamácie sa spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie  a prijatia reklamovaného tovaru.

6.5. Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené dodávky zavinené doručovateľom tretej strany, oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne udanej adresy Objednávateľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania periodickej tlače, obsahovú náplň periodickej tlače a knižných publikácií a viditeľne poškodený tovar, ktorý Objednávateľ prevzal.

6.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku /ďalej len zákon/ v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

6.7. Právo na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť písomne v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese info@bookoffka.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Objednávateľ oznámenie o odstúpení zašle najneskôr v posledný deň lehoty.

6.8. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. V prípade, ak Objednávateľ uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy /napr. predmetom objednávky je dodávka viacerých titulov/, zmluva sa ruší len v tejto časti.

6.9. Objednávateľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenia reklamácie zaslať tovar späť na adresu Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. P.O. Box 183, 830 00 Bratislava 3, ako balík doporučenou zásielkou. Tovar možno doručiť i osobne. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša objednávateľ.

6.10. Kúpnu cenu vráti spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso do 14 dní odo dňa vrátenia nepoškodeného tovaru na účet, ktorý uvedie objednávateľ.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj kníh predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Objednávateľ je povinný pri objednávke uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a uhradiť celkovú cenu knižnej publikácie vrátane poplatku za doručenie riadne a včas.

7.2. Zároveň je povinný spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. v dostatočnom predstihu písomne informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta, doručovacej adresy a fakturačných údajov.

7.3. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má prostredníctvom doručovateľov vo vlastnej sieti povinnosť doručovať knižné publikácie na objednávateľom vopred určené miesto doručovania a to včas a podľa uvedených dodacích lehôt (viď. bod.č. 4 Všeobecných podmienok).

7.4. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 6. týchto Všeobecných podmienok.

 

8. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

8.1. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi Objednávateľov bude zaobchádzať v súlade so Zákonom č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov a spracovávať ich výlučne za účelom realizácie objednávok, vrátane ich spracovania v účtovnom a fakturačnom systéme.

8.2. Pre prijatie záväznej objednávky a registráciu je potrebné uviesť:

Fyzická osoba údaje uvedené v bode 2.2.1. týchto VOP

Právnická osoba údaje uvedené v bode 2.2.2. týchto VOP

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.bookoffka.sk je možné osobné údaje skontrolovať prípadne ich zmeniť v časti „Prihlásenie/Zmena údajov“.

8.3. Objednávateľ súhlasom s týmito VOP udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Objednávateľ má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/203 Z.z. o ochrane osobných údajov právo požadovať informácie o spracovaní jeho osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu osobných údajov na marketingové účely.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov  spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku

9.2. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.bookoffka.sk.   

9.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 12.5.2017.