Ochrana súkromia

Spracovanie osobných údajov


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.bookoffka.sk   (ďalej len "Obchod") je Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281, IČ DPH: SK2020234491, korešpondenčná adresa P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v súvislosti s plnením svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to pri spracovaní objednávky, potvrdenia o prijatí objednávky, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavením jeho objednávky a doručenia objednaného tovaru.
Dispozícia s osobnými údajmi je pre prevádzkovateľa nevyhnutná tiež k uskutočneniu potrebných účtovných operácií, k vyhotoveniu daňového dokladu, prípadne k identifikácii platby zákazníka cez bankový prevod.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá poskytne dodávateľovi výlučne informáciu o úspešnosti, či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). Za žiadnej okolnosti sa prevádzkovateľ nedozvie iné informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte zákazníka. Pri realizácii nákupu našich produktov prostredníctvom 24pay podliehajú všetky  uskutočnené transakcie pravidlám a ochrane, definovaných vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti 24-pay s.r.o.. Naša spoločnosť nemá ako správca aplikácie prístup k vašim osobným ani bankovým údajom, nemôže ich zhromažďovať, ukladať ani spracovávať, či už úplne alebo čiastočne.

Pokiaľ zákazník nesúhlasí s použitím jeho osobných údajov na marketingové účely, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa. Svoje právo k zamedzeniu použitia osobných údajov si môže uplatniť prostredníctvom zaslania nesúhlasného vyjadrenia, týkajúceho sa použitia údajov na marketingové účely formou elektronickej pošty na emailovú adresu info@bookoffka.sk   alebo formou zásielky cez poskytovateľa poštových služieb na poštovú adresu poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné ako uvedené účely. Všetky osobné údaje zákazníkov sú uchované v chránenej databáze na serveri poskytovateľa.
 

Pokiaľ chce zákazník zrušiť registráciu, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej adrese info@bookoffka.sk  alebo formou zásielky cez poskytovateľa poštových služieb, ktorú zašle na poštovú adresu dodávateľa. Po prijatí požiadavky zákazníka poskytovateľ bezodkladne registráciu zákazníka zneaktívni. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný zákazník uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Využívaním internetového obchodu www.bookoffka.sk  zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník udeľuje poskytovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote do 1. mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením OP udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.